تبلیغات
كتاب زندگی - محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(6)

آشنائی جامع با قران كریم

محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(6)

تاریخ:چهارشنبه 29 مهر 1388-09:15 ب.ظ

خلقت انسان-  علت آفرینش انسان وجن-اسامی پیامبران درقرآن-معجزات پیامبران-كتب پیامبران الهی-ادیان الهی درقرآن -جد ول ادیان الهی ومذاهب انها-جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی-سیرفلسفه عرفان ودین ازاغارتاكنون(باختصار)ومكاتب گوناگون وجداول مربوط-مكاتب غیر الهی در قران وجدول ادیان فلسفی وعرفانی

خلقت انسان

همانطوركه دربخش مربوط بخلقت جهان عنوان شدآفرینش انسان مربوط بدوره ششم است كه به اعتقاددانشمندان انسانهای اولیه نسلشان منقرض شده وعصرخلقت ادم مربوط بزمانی حدود10000سال قبل است.

قرآن كریم در30ایه ازخلقت انسان سخن گفته است.دراین آیات دربرخی انسانراازخاك ویاگل پخته ودربعضی ازگل خشكیده.بالاخره ازمنی واب لجن ونطفه میداندوخلقت انسان بعنوان بهترین مخلوق خداعنوان شده است.

انسان شاهكارخلقت خداوندست خداونددرایه14مومنون بخاطرآفرینش انسان بخودتبریك گفته است فتبارك ا... احسن الخالقین .درحدیثی قدسی درخطاب به پیامبرفرموده است لولاك لماخلقت الافلاك یعنی ای پیامبراگرتونمیبودی جهان رانمیآفریدم پیامبربعنوان انسان نمونه وارزش والایش علت خلقت جهان میگردد بهرحال ازمجموع30ایه قرآن اینگونه بدست میایدكه انسان ازخاك یاگل خشكیده یاازلجن ویاازعصاره گل آفریده شده بصورت نطفه دردرون منی وازطریق صلب پدربرحم مادرمنتقل گردیده ودرانجاپس ازگذراندن زمانی ابتدابعلق سپس مضغه بعددارای استخوان ونهایه گوشت میشودوبصورت جنین اماده ورودبدنیامیگردد.

اینك آیات الهی رامرورمیكنیم

1-ان مثل عیسی....كمثل ادم خلقه من تراب35كهف وآیات69مومن-12فاطر-16روم-5حج-و35كهف تماماناظربرآفرینش انسان ازتراب

  2-وبداخلق الانسان من طین 6سجده وآیات71ص-11صافات-14مومنون-12انعام-63اسرا-12اعراف و76ص وهمگی دال بزخلقت انسان ازطین  3-خلق الانسان من صلصال كالفخار13الرحمن وآیات دیگرمانند26و28و38حجركه همگی دال برآفرینش انسان ازصلصال

4-خلقناالانسان من نطفه امشاج2دهر-46نجم-69مومن-77یس-5حج-12فاطر-14مومنون-35كهف-19عبس همگی مشعربرخلقت انسان ازنطفه         

 5-وبالاخره آیات14مومنون و5حج كه ازمراحل گوناگون آفرینش ادمی ازاغاز تابدنیاامدن اوسخن میگوید

  ادم ع اولین انسانیست كه ازطریق وحی باكاهی دست یافت ادم اولین پیامبرخداونددرروی زمین بوداوبتعبیرقرآن خلیفه خدادرزمین شد.مرادازخلیفه ا... اینست كه انسان میتواندتمامی صفات باریتعالی راداشته باشدجزاینكه اومخلوق است واتم واكمل آن درذات باریتعالی میباشدبالاخره ادم وهمسرش دربهشت زمین میزیستندوبعلت ترك اولی وخوردن گندم ازبهشت اخراج وبزمین فرودامدندوبتوالدوتناسل پرداختند.حضرت ادم وخوابیش از1000سال زیستندونبوت بعدازاوبفرزندش شیث منتقل شد.

 آیات الهی رادراین خصوص مطالعه میكنیم

  1-وعلم ادم الاسماءكلها29بقره

2-خلق الانسان علمه النیان5علق

  3-واذقال ربك للملائكه انی جاعل فی الارض خلیفه28بقره

  درپایان این مقدمه ضمن اشاره بصفات انسان درقرآن علت آفرینش انسان اززبان قرآن وحدیث قدسی بیان میشود

  صفات انسان درقرآن جزوع20معارج-جهول70احزاب-ظلوم34ابراهیم-عجول11اسرا-قتور100اسرا-قنوط49فصلت-كفور34ابراهیم-كنود6عادیات-منوع21معارج-هلوع19معارج-یوس9هود

٣٤حدیث در خصوص اهمیت عقل ادمی دركتاب عقل ج1 كافی امده است.

  علت آفرینش انسان وجن

ماخلقت الجن والانس الالیعبدون57ذاریات

 كنت كنزامخفیافاحببت آن اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف(حدیث قدسی)

 اسامی پیامبران درقرآن 

همانطور كه در بالا اشاره شد تعداد پیامبران 124000 نفر است كه از میان انان 313 نفر رسول و از میان رسولان5نفراولوالعزمندواخرین انان پیامبراسلام میباشد.ولقدبعثنافی كل امه رسولا26نحل

قرآن كریم درآیات35احقاف7احزاب و12شوراپیامبران اولوالعزم رامعرفی نموده است كه عبارتندازنوح-ابراهیم-موسی-عیسی ومحمد

  پیامبرگرامی اسلام اخرین پیامبربوده وبعدازایشان سلسله نبوت پایان پذیرفته است.    ماكان محمدابااحدمن رجالكم ولكن رسول ا... وخاتم النبیین40احزاب

طبقات انبیا(430 کتاب حجت ازکافی)

  درقرآن كریم نام27پیامبرصریحاذكرشده است ازجمله پیامبران اواوالعزم ودرآیات82تا85انعام یكجابه18 نفرازانان اشاره شده است پیامبرانی كه نامشان صریحادرقرآن امده است بترتیب عبارتنداز

  ادم25بار-ادریس2بار-نوح43بار-هود7بار-صالح9بار-ابراهیم69بار-لوط7بار-شعیب11بار-ایوب4بار-اسماعیل(ذبیح الله) 7بار-اسحاق17بار-یعقوب16بار-یوسف27بار-موسی136بار-هارون20بار-داود16بار-سلیمان17بار-الیاس2بار-الیسع2بار-عزیر1بار-ذوالكفل2بار-یونس4باراسماعیل(صادق الوعد)4بار-زكریا7باریحیی5بار-عیسی ومسیح25و11بار-محمد4بار

بجزپیامبران یادشده قرآن كریم ببرخی دیگراشارت نموده است كه عبارتنداز

  یوشع-خضر-زرتشت شموئیل- حنظله بن صفوان واشعیاء

درروآیات وكتب عهدین موارددیگری امده است مانندشیث-شمعیا-ارمی-حزقیال-دانیال-عاموس-میكا-ناحوم-حبقوق-حجی-ملاكی-خالدبن سنان-جرجیس-قیدار-میشاوشعیا

 چندنكته درموردانبیا

 1-پیامبران شهید اشعیا-زكریا-یحیی-جرجیس-زرتشت

 2-اسامی پیامبران كه عربی اند   محمد-صالح-شعیب-هود-نوح لوط-شیث

 3-قیدارفرزنداسماعیل جدپیامبراست كه درخدابنده زنجان مدفونست

4-اسماعیل صادق الوعدفرزندحزقیل(55مریم)ازپیامبران بنی اسرائیل است

5-عزیرپس از100سال ازفوتش دوباره زنده شدو50سال ازفرزندش كوچكتربود

 6-القاب برخی ازانبیا-خلیل ا...(ابراهیم)-اسرائیل(یعقوب)-ال یاسین(الیاس)-ذوالنون وصاحب الحوت(یونس)-مسیح(عیسی)-وپیامبراسلام دارای القاب زیراست

احمد-یس-ن-عبدا...-اذن-اسوه-امین-خاتم النبیین-رسول ا...-رحمه العالمین-اول العابدین-برهان-بشیر-رئوف-صاحب-عائل-یتیم-ولی-نور-نبی-نذیر-منذر-مذكر-مدثر-مزمل-مبشر-ضال-عربی-شهید-شاهد-منیر-سراج-داعی ا...-فاطر

معجزات پیامبران

درقرآن كریم ببرخی ازمعجزات انبیااشاره شده است كه ذیلابدان میپردازیم

 1-نوح(كشتی وطوفان) فكذبوه فانجیناه والدین معه فی الفلك ..64اعراف

 2-هود(عذاب قوم او) وقطعنآدابرالذین...72اعراف

3-صالح(ناقه اووعذاب قوم)73و77و78اعراف

4-ابراهیم(سردشدن اتش براو) یاناركونی بردا..69انبیا

 5-لوط(عذاب قوم او) 84اعراف

  6-شعیب (عذاب قوم او) 91اعراف      

 7-ایوب(برگشت بوضعیت اول)84انبیا

  8-موسی(عصا-یدبیضا-طوفان-جراد-قمل-ضفادع-خون-شكافتن دریا-طوردربالا)

فی تسع آیات الی فرعون و..133و107و108اعراف و93بقره

 9-عیسی(تكلم درمهد-ساختن مرغ ازخاك-شفای كورمادرزادوپیس-زنده كردن مردگان)46و249ال عمران

 10-داود(تسخیرباد-تسلط برزبان پرندگان-نرم بودن اهن دردست او-صنعت لباس جنگ)11سباو110مائده

11-سلیمان(تسخیرباد-تسلط بردیوان-چشمه مس-مرگ اوومورچه)12سبا 

12-محمدص(شق القمر – معراج – مباهله – قرآن - جنگ احزاب - حجاب میان او و دشمنان - دفع توطئه یهودیان بنی نظیر - اصحاب فیل – مسجد ضرار – كوثر – نابود شدن استهزاكنندگان)

1قمرو1و45و88اسراو1كوثرو15حجرو107توبه و1فیل و11مائده و11احزاب و61ا ل عمران

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كتب پیامبران الهی

 

برخی ازپیامبران بویژه پیامبر ان اولوالعزم دارای كتاب بوده اندكه درقرآن بدانهااشاره شده است

1-قرآن كتاب محمدص بمعنای خواندن مركب از114سوره

2-انجیل كتاب عیسی بمعنای بشارت ومشتمل براناجیل متی مرقس یوحناولوقامیباشد

3-تورات كتاب موسی بمعنای شریعت ومشتمل براسفارخمسه(خروج-آفرینش-اعداد-تثنیه-لاویان)میباشد

4-صحیفه ابراهیم(موجودنیست

5-كتاب نوح(صحف اولی)درصقحه55ج دوم كافی بدان اشاره شده است

6-زبور كتاب داودبمعنای سرودمشتمل بر150سروداست

7-اوستاكتاب زردشت بمعنای اگاهی نامه مشتمل بر5باب(گاهان-یسنه ها-سشتها-خرده اوستا-وندیداد)

8-صحف انبیای بنی اسرائیل مانندصحیفه ایوب ودانیال و۲۸کتاب دیگر

ان الله  اشتری....وعداعلیه حقافی التوراه والانجیل والقرآن111توب 


ادیان الهی درقرآن

ادیان الهی همان شرایعی است كه توسط پیامبران اولو العزم برای بشریت اورده شده است وهرگونه شریعت دیگرجزادیان یادشده یاالهی نبوده ویابیكی ازادیان یادشده بازمیگردد

  ادیان الهی بشرح زیرست 

1-صابئین-گروه كوچكی كه ازپیروان حضرت نوح بوده كه دربخشی ازجنوب كشوردرحوالی اهواززندگی میكنندوتوجه وعلاقه بسیاری بستارگان دارندانان خودراازپیروان ادریس نبی ونوح پیامبرمیدانندومنسوب به صاب بن نوح اند. 

2-مجوس(زردشتی)-ازحضرت ابراهیم ودین حنیف اودرتاریخ سابقه ای جززردشتیان باقی نمانده است مورخان میگویندزرتشت ازپیامبران مروج دین حنیف بوده است وعلت مهم احترام زردشتیان باتش بخاطرسردشدن آن برابراهیم بوده است زردشت راپیامبرایرانیان میدانند. درخصوص زردشت روآیاتی دراسلام وجوددارد.   

  یك-ان المجوس كان لهم نبی فقتلوه وكتاب احرقوه(وسائل الشیعه جلد11).

دوقدانزل ا... الیهم كتاباوبعث الیهم نبیا(حضرت امیر)

 سه-سنوابهم سنه اهل الكتاب(ازامام سجاد) قبل اززردشت مه ابادواذرهوشنگ پیامبربودند.برخی ازادیان شبه قاره هندودورترنشات گرفته ازدین زردشتند

 3-یهودیت-(كلیمی) دین یهودی شریعت حضزت موسی است كه امروزه حدودبیست میلیون نفرپیروداردوعمومادرامریكا اروپاواسرائیل سكونت دارند.

4-مسیحیت(نصرانی)

مسیحیت شریعت حضرت عیسی است كه بیش از یك میلیاردنفرپیرودر جهان دارد.

5-اسلام

 اسلام شریعت پیامبراسلام است ودین مسلمانان كه تاپایان جهان ادامه دارد.هم اكنون بیش ازیك میلیاردمسلمان دربیش از50كشور اسلامی وسایركشورهازندگی میكنند

 آیات این بخش رامرورمیكنیم

1-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئین والنصاری والمجوس..17حج

2-ان الذین امنواوالذین هادووالنصاری والصابئین..62بقره

3-ان الذین امنواوالذین هادووالصابئون والنصاری  69مائده

4-ان الدین عندا... الاسلام18ال عمران

5-من یبتغ غیرالاسلام دینافلن یقبل منه80ال عمران

نكته-دین نوح وابراهیم بنیانهای فكری راتحكیم بخشیدندوموسی شریعت رااوردوحكومت تشكیل دادوعیسی بنیانهای اخلاق راتحكیم بخشیدوانگاه دین اسلام تعدیل كننده وتكامل دهنده هرسه عنصررابنا گذاشت ومرادازمكارم اخلاق همان بنیانهای اخلاق است.

پیامبران اولوالعزم ودین وكتاب آ نان  در دو حدیث(1480و1481)

ائین بابیت وبهائیت

1-بابیت

شخصی بنام علی محمد شیرازی درسال۱۲۵۸ مدعی مهدویت شدوچندی بعد ادعای نبوت نمود وائین بابیت را بنا نهادوبشارت ظهور پیامبر بعد از خود راداد بنام بهاء الله ودر سال۱۲۶۰كشته شد .پیروان اورا بابی مینا میدند.

2- بهائیت

شخصی بنام میرزا حسینعلی نوری از مازندران در سال۱۲۶۳مدعی شدكه همان بهاءالله است وائین  بهائیت  را بنیان نهاد وسپس از ایران تبعید وبه حیفا رفت ودر انجا  در سال۱۲۷۱وفات نمود.

پیروان اورا بهائی مینامند.

سوال-ایا این دو ائین الهی اند یافلسفی وعرفانی وچه رابطه ای با اسلام دارند وسرانجام حقیقت دارند یا خیر؟

1-ائین های یاد شده چون مبتنی بر اعتقاد بخدای یگانه ونبوت پیامبران ازجمله پیامبر اسلام است الهی اند

2-ائین های یاد شده پس از ظهور مهدی ونسخ اسلام بوجود  امده اند ولذا دنباله ادیان الهی واز جمله اسلا مند(باعتقاد انان)

3-چون ائین بها ئیت مبتنی بر بشارت باب بوده بنا بر این اثبات ان منوط به اثبات نبوت باب است وائین بابیت نیز هنگامی اثبات میشود كه ادعای مهدویت ایشان ابتدا اثبات گردد بنا بر این حقیقت داشتن این دو ائین درگرو اثبات مهدویت شخص باب است

بنظر اینجا نب خصوصیاتی كه از حضرت مهدی دركتب اربعه شیعه ونیز صحاح سته اهل سنت موجود است  نامبرده هیچ یك از ان خصوصیات را نداشته در نتیجه مهدی موعود شیعیان واهل سنت نمیباشد وتا زمانیكه این امر روشن نشود صحبت در خصوص این دو فرقه ضرورتی ندارد نهایت اینكه میتوان گفت مهدی موعود پیروان شیخ احمد احسائی ظهور كرده وربطی به سایر مسلمانان نداردمانند مهدی پاكستا نی وسودانی وجاهای دیگر

 نكته- پیروان ایندو فرقه در ایران هموطنان ایرانی  محسوب میشوند وانان مطابق قانون اساسی از حقوق قانونی بر خوردارند.

جد ول ادیان الهی ومذاهب انها

تاریخ میلادی   

   5000ق م  

-

 4000ق م  

 

 3000ق م 

  1767ق م    

  ....        

  ...        

...         

  1500ق م   

  1000ق م  

   

 

 

 33-0م   

  33م 

  1054م  

  1517م 

  1605م   

 1650م 

  1717م     

 1780م  

   -

 1829م  

1866م           

   1869م   

  1920م  

  1949م                  

  1971م

   1975م 

    1997م  

 درحال حاضر   )  

 610م    دین اسلام( حضرت محمد) 

   622م     هجرت ازمكه بمدینه  

   632م      خلافت ابوبكر  

  657م    خلافت   علی ع  

  685م    بنیانگذاری تشیع(امام صادق)

   فرق سنی(حنفی شافعی مالكی-حنبلی) 

   فرق تشیع(جارودیه4تا-سلیمانیه3تا-  

.  تبریه-كیسانیه8تا-خوارج20تا-معتزله22تا- 

..  امامیه15تاازجمله جعفری اثناعشریه

ادیان ومذاهب وابسته

  دین اولیه حضرت ادم(صحف ادم)  

دین صابئین حضرت نوح 

   صابئین مندایی    

      دین حنیف  حضرت ابراهیم 

       دین زردشتی حضرت زرتشت 

  216م مانویت  

 مانی   

  496م مزدكیسم   مزدك

     میترائیسم(مهرپرستی)

  كیش زروانی        

دین یهود    حضرت موسی

  حكومت داودوسلیمان 

   فرق فریسیان-صدوقیان-سامریان  

   اسنیان-قانویان-قارئون-دوئمه         

  صهیونیسم(1917)

      دین مسیحیت   حضرت عیسی  

كلیسای كاتولیك(پاپ)  

كلیسای    ارتدوكس(اروپای شرقی)   

كلیسای پروتستان(مارتین لوتر)   

بابتیسم 

  صابئین   (یحیای تعمیددهنده)

فراماسونری 

مسیحیان صوفی(اسیكروشیائیسم)

   عرفان مسیحی(كئوتینی)   مورمونیسم 

كوكلاسكلان 

شهودیهوه(چارلزراسل) 

كلیسای اتحاد(موئیسم)  

ایكا  

اكانكار  

   ر استافاریانیسم  

   كلیسای شیطان

مسیحیان صهیونیست(اوانجلیس)  

 

 

جدول ادیان الهی. خلفا ی اسلامی وسلسله های ایرانی

5000ق_م  

  4000 ق.م  

 3000 ق.م 

 1700 ق.م 

 1500 ق.م 

  1000 ق.م   

 708 ق.م  

 528 ق.م

 250 ق.م  

1_م   

33م

  224م  

570م

  610م=13قه 

  622م=1هق  

632م=11هق

  642م=21هق 

  649م=28هق

657م=36هق   

  662م=41هق  

  663م=41هق

  681م=61هق   

  716م=95هق

   735م=114هق 

753م=132هق  

  791م=170هق   

   819م=198هق 

826م=205هق 

 829م=208هق      

 873م=252هق    

 876م=255هق    

 877م=256هق     

 884م=262هق    

941م=329هق  

1054م

 1241م=640هش=656هق

1300م=700هش  

  1360م=738هش  

1418م=790هش

1470م=804هش

   1517م

1520م=850هش

1742م=1148هش   

 1755م=1163هش 

  1792م=1200هش  

1891م=1299هش  

1979م=1357هش=1399هق

 

دین اولیه ادم 

 دین نوح(صابئین) 

دین ابراهیم(حنیف)  

دین زرتشت(مجوس)  

دین موسی  

حكومت داودوسلیمان      

 

 

 

دین عیسی(مسیحیت)

كلیسای كاتولیك(پاپ)

 

 

قرون وسطی

 

-

 

 

-

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

ارتدكس(اروپای شرقی)  

 

 

 

 

 

پروتستان(مارتین لوتر)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولدپیامبر

  بعثت پیامبر 

 هجرت پیامبربمدینه   

رحلت پیامبرخلافت ابوبكر   

خلافت عمر           

خلافت  عثمان   

خلافت  علی ع    

خلافت  حسن ع      

خلافت امویان(معاویه)      

یزید(شهادت حسین) 

  هشام(ش امام سجاد)   

  ابراهیم(امام باقر)  

 عباسیان سفاح36نفر  

منصور(شهادت صادق)    

  هارون(ش امام كاظم)  

مامون(ش امام رضا)

   

معتصم(ش امام جواد)  

معتز(ش امام هادی)   

تولدمهدی ع   

  معتمد(ش امام عسكری) 

  غیبت صغری 

  غیبت كبری 

مستعصم عباسی(پایان)

 

 

 

 

 

 

 

سلسله ماد(دیااكو)4نفر   

سلسله اشكانی(اشك اول) 28نفر

فرهادپنجم(اشك15)          

 

سلسله ساسانی(اردشیر) 33نفر 

انوشیروان(21)   

خسروپرویز(23)

 

 

یزدگردسوم(پایان)   

 

خلفای اسلامی

-

 

-

 

 

-

 

سلسله طاهریان  

علویان وصفاریان 

 

سامانیان- ال زیار

ال بویه-دیالمه  

 

غزنویان-سلجوقیان

اتابكان-اسماعیلیان

غوریان-خوارزمشاهیان

 

حكومت مغولان  

ایلخانیان-قراختائیان  

جلایریان-مظفریان    

   سربداران            

تیموریان   

   قرقویونلو- اق قویونلو   

صفویه  

افشاریه  

  زندیه         

قاجاریه  

  پهلوی

  جمهوری اسلامی ایران

سیرفلسفه عرفان ودین ازاغارتاكنون(باختصار)ومكاتب گوناگون وجداول مربوط

نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388 ساعت 0:30 شماره پست: 9


الف-سیرفلسفه

1-شرق(خاورمیانه)

 صابئین-زردشتیان-یهودیت تاقرن پنجم ق.م

2-غرب(یونان)

سقراط-ارسطو-افلاطون تاقرن پنجم م 

3-شرق(جهان اسلام)بوعلی تاملا صدراتاقرن15

4-غرب(اروپاوامریكا)دكارت ببعدتاقرن20

5-شرق(خاورمیانه ایران اسلامی)قرن21

 ب-سیرعرفان

1-شرق(خاورمیانه)

صابئین-زردشتی-یهودیت تاقرن هفتم ق.م

2-شرق(هند)برهمائیسم(هندوئیسم)ازقرن6ق.م

3-شرق(ژاپن)شینتوئیسم وتائوئیسم ازاواسط قرن6ق.م

4-شرق(هند)جینیسم ازاوائل قرن5ق.م

5-شرق(چین)كنفوسیانیسم ازاواسط قرن5ق.م

6-شرق(هند)بودیسم ازاوائل قرن4ق.م

7-شرق(هند)سیكیسم ازاوائل قرن15میلادی

8-شرق(جهان اسلام)حلاج...محیی الدین عربی

9-غرب(اروپاوامریكا)تاكنون

ج-سیرادیان الهی

زادگاه ادیان الهی(اولیه-صابئین-زردشتی مروج حنیف-یهودیت-مسیحیت- اسلام)تماماخاورمیانه بوده است.

 نتیجه-دین فلسفه وعرفان ازخاورمیانه اغازوبه سراسرجهان انتشاریافته فلسفه بسوی غرب وعرفان بسوی شرق

مكاتب غیر الهی در قران وجدول ادیان فلسفی وعرفانی

بجزادیان الهی وپیروان آن درقرآن كریم بسه عقیده ومكتب باطل نیزاشاره شده است.

1-مادیگری-مقصودكسانی هستندكه اعتقادبخداوندوخالق هستی ندارندوهمه چیزرادراین دنیاخلاصه میكنندومعتقدندجهان خودبخودبوجودامده ویاازابتدابوده وانان پس ازچندصباحی میمیرندوجهان دیگری وجودندارداینان بتعبیرقرآن همه چیزراازدهرمیدانندآیات رامرورمیكنیم

یك-ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی ومانهلكناالاالدهر23جاثیه

دو- ا ن هی الاحیاتناالدنیانموت ونحیی و مانحن بمبعوثین39مومنین

2-بت پرستی-مرادكسانی هستندكه معتقدنداشیائی كه دوروبرانهاست ویامخلوق انهاخدای انانندوبرای خدآیان خودنامهائی نیزقرارمیدهندقرآن ازاین بتان به نصب-اوثان-اصنام-تماثیل-الهه-ارباب-ازلام وجبت تعبیرنموده ونام برخی ازبتان اقوام راذكرنموده است  

 یك-بعل بت قوم الیاس125صافات

دو-ود-سواع-یعمق-نسر-یغوث بتهای قوم نوح23نوح

 سه-گوساله سامری-طاغوت جبت زمان موسی

 چهار-لات-عزی-منات اعراب جاهلیت19نجم وافسانه غرانیق19تا21نجم

3-شرك-كسانیكه علاوه برخدای جهان اشخاص یااشیاءدیگری رانیزسهیم درخلقت میدانندویابرای خداوندهمسر فرزندویاشریك قائلندمانندبخشی ازمسیحیان ویهودیان وزردشتیان كه هریك مسیح عزیررافرزندخدادانسته ویاشرراچون خیرمخلوق ازلی میدانندهمچنین مشركان زمان حضرت رسول اكرم آیات الهی رامرورمیكنیم

 یك-لوكان فیهماالهه الاا... لفسدتا  105انبیا

دو-ان الشرك لظلم عظیم 12لقمان

  سه-ان ا... لایغفران یشرك به ویغفرمادون ذلك..51و116نساء

 نكته-سرچشمه های شرك عباتنداز اوهام-حسگرائی-منافع خیالی-تقلید-استعمار

 درپایان بحث مكاتب غیرالهی بایدگفت ائینهای موجوددرجهان بویژه درشبه قاره هندوشرق دور. رهبران اینگونه ائینهآیاادعای نبوت نكرده اندوبعنوان مصلح مسلكی رابوجوداورده اندنظیربوداویااینكه منتسب به بت پرستی هستندمانندبرخی ازائینهای موجوددرهندوستان ویاائینهائی نظیرزردشتی میباشندكه پیامبران بومی اندومنشعب ازدین حنیف حضرت ابراهیم ع.

جدول ادیان فلسفی وعرفانی

میلادی 

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م

3000ق م   

700ق م    

660ق م   

604ق م    

   599ق م    

551ق م    

  528ق م    

270ق م   

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

  توتمیسم(نشان گرایی-آفریقا  

 انیمیسم(جانگرایی-آفریقا

   تابوئیسم(حرمتگرایی-آفریقا

  مانائیسم(نیروگرایی-آفریقا 

  فتیشیسم(جادوگرایی-آفریقا نومائیسم(روحگراییسرخپوستان) 

   هندوئیسم(برهمائیسم)  

   شینتوئیسم(ژاپن)   

  تائوئیسم(ژاپن)   

  جینیسم(هند)     

 كنفوسیانیسم(چین)   

  بودیسم(جداشده ازهندوئیسم) 

  فلاسفه یونان  

میلادی 

  1440م    

1750م   

  1875م     

  1919م    

   1926م 

1932م   

  1959م  

  1997م   

1960م

  1970م    

  1975م   

  1980    

   درحال حاضر  

ادیان غیراالهی(فلسفی وعرفانی)

  سیكیسم(جداشده ازهندوئیسم) 

   كیمیاگری   تئوزوفی 

  كمونیسم 

  كائولای(ویتنام)   

   گوردجی یف 

    مراقبه تعالی بخش(هند)  

   جوچه(كره شمالی)  

   عصرجدید 

   روحگرایی مدرن 

   معرفت گرایی 

باطنی گرایی 

 (دانشگرایی-تفكرنو-كیش جهانی بی  خدآیان رائیلیان-لائیسم-اتئیسم عرفان غیرمذهبی)

 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:32 ق.ظ
n http://cialisps.com/ online Cialis
cialis 150mg
generic cialis online
sildenafil citrate generic viagra
سه شنبه 13 آذر 1397 04:15 ق.ظ
viagra prices http://viagrauga.com/ buy viagra online taking viagra safely cheap viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo